Structuur van een coöperatie

De coöperatie kent vakgroepen en streeft naar 1 vakgroep per specialisme die elk een gemandateerde leveren voor de Ledenraad. De Ledenraad is de Algemene Ledenvergadering. Deze bestaat dus uit de gemandateerden en niet uit alle leden. Alle leden zijn welkom op de Ledenvergadering maar alleen de gemandateerden hebben stemrecht.

Organisatie

Voorts kent de coöperatie een bestuur. Het bestuur bestaat uit tenminste drie door de Ledenraad te benoemen personen, te weten medisch specialisten die enig aandeelhouder en bestuurder zijn van een lid (PHBV) met dien verstande dat één bestuurslid een niet-medisch specialist betreft die vooral belast is met de financiële portefeuille. De vakgroepen binnen de coöperatie wijzen uit hun midden een gemandateerde aan die namens de vakgroep optreedt in de Ledenraad. CMS Gelre heeft een ondersteunende stafdienst, die faciliterend is ten aanzien van:

  • het besturen en organiseren van de coöperatie;
  • de financiële, zakelijke en administratieve aspecten van de bedrijfsvoering van de coöperatie.

De vakgroepen van CMS Gelre betreffen de voormalige maatschappen van de stafmaatschappen op de ziekenhuislocaties Gelre Apeldoorn en Gelre Zutphen. Het betreft circa 70 medisch specialisten werkzaam in Gelre Zutphen en circa 100 medisch specialisten werkzaam in Gelre Apeldoorn. De adherente patiëntenpopulatie is ruim 280.000.

Organogram

Om het bereiken van de gestelde doelen te ondersteunen maakt CMS Gelre gebruik van een aantal vaste commissies, te weten de commissie HRM, de commissie Verdeelmodel en de commissie New Business.

  • De commissie HRM bestaat uit het lid van het bestuur met de portefeuille HRM, de HRM-functionaris van CMS Gelre en 2 leden van CMS Gelre.
  • De commissie Verdeelmodel bestaat uit het lid van het bestuur met de portefeuille verdeelmodel en 6 leden van CMS Gelre.
  • De commissie New Business bestaat uit het lid van het bestuur met de portefeuille New Business en 5 leden van CMS Gelre

Stichting Gelre ziekenhuizen

CMS Gelre heeft een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting Gelre ziekenhuizen. Partijen hebben een duurzame samenwerking waarbij Gelre ziekenhuizen CMS Gelre de opdracht geeft tot het verlenen van medisch specialistische zorg. CMS Gelre is de preferred supplier voor de levering van deze medisch specialistische zorg aan Gelre ziekenhuizen. Partijen hebben daartoe een meerjarenconvenant afgesloten en sluiten jaarlijks een productieovereenkomst. De productie-overeenkomsten zijn gebaseerd op de jaarlijkse overeenkomsten die Gelre ziekenhuizen sluit met de zorgverzekeraars. In het primaire verzorgingsgebied van Gelre ziekenhuizen wonen ruim 350.000 inwoners. Het ziekenhuis heeft 2 hoofdlocaties te weten Apeldoorn en Zutphen. Tevens kent zij buitenpoliklinieken in Dieren, Epe en Lochem. De adherente patiëntenpopulatie is ruim 280.000. Gelre heeft een stabiel marktaandeel van meer dan 80%, zowel voor de klinische als de poliklinische zorg. Dit wil zeggen dat in het verzorgingsgebied meer dan 80% van de inwoners van het verzorginsgebied bij Gelre zorg nuttigen, indien zij zorg nodig hebben.

Patiënten

De belangrijkste stakeholder voor CMS Gelre is uiteraard de patiënt. Gegeven haar missie wil CMS Gelre samen met Gelre ziekenhuizen binnen het maatschappelijk kader (vooral de budgettaire beperkingen die tot dilemma’s leiden) een optimale zorg leveren aan alle huidige en toekomstige patiënten.

Door innovatie worden de mogelijkheden steeds groter. Hierdoor zal ook in de toekomst sprake zijn van verdere specialisatie. Tevens zal een deel van de werkzaamheden van onze leden verschuiven naar het begeleiden van patiënten in hun keuzemogelijkheden. Dit vergt naast diepgaande kennis van alle mogelijkheden binnen het vakgebied meer overleg met specialisten van andere vakgebieden, een groot inlevingsvermogen en goede communicatieve vervaardigheden van onze leden. Een bezoek aan het ziekenhuis is hierbij lang niet altijd meer nodig. Zorg kan thuis geleverd worden, in de huisartsenpraktijk dan wel via digitale kanalen. CMS Gelre is bezig met verschillende partijen hiertoe de mogelijkheden te onderzoeken.

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars zijn dominante spelers geworden. De zorgverzekeringsmarkt wordt gedomineerd door een viertal grote verzekeraars. Dit zijn de dominante partijen in de markt, dus ook voor Gelre ziekenhuizen. Daarbij is het aandeel Zilveren Kruis verzekerden binnen de Gelre populatie het grootste.

De zorgverzekeraars staan onder maatschappelijke druk om de zorg betaalbaar te houden. Zij proberen dit te realiseren middels steeds stringentere inkoopeisen en door meer druk op de prijzen te leggen middels plafond-financiering, waarbij het vooral gaat om de financiële kant van de zaak. Hierdoor hebben zij een grote invloed op de bedrijfsvoering binnen ziekenhuizen.

CMS Gelre ziet een potentieel risico dat hierdoor soms een zorgzame en verantwoorde behandeling van de patiënt uit het oog wordt verloren. CMS Gelre, wiens specialisten dagelijks contact hebben met de patiënt, zal op medisch inhoudelijk vlak dan ook zeker zijn stem doen laten gelden in de jaarlijkse onderhandelingen tussen Gelre ziekenhuizen en de zorgverzekeraars.

Huisartsen

De huisartsen in het verzorgingsgebied vormen als verwijzers de belangrijkste ‘leverancier’ van patiënten voor CMS Gelre. Nauwe samenwerking met alle huisartsen is daartoe van wezenlijk belang. Gesteld kan worden dat zowel in de regio Apeldoorn als in de regio Zutphen goede samenwerkingsrelaties bestaan, zowel ten aanzien van de individuele patiëntenzorg als op beleidsmatig niveau. Om de kwaliteit van zorg te verhogen en de kosten beheersbaar te houden is intensivering van de samenwerking tussen medisch specialisten en huisartsen steeds belangrijker. Dit sluit ook aan bij de politieke wens van substitutie van zorg van de tweede naar de eerste lijn. Voor CMS Gelre is dit een belangrijk speerpunt.

Samenwerking

CMS Gelre kent verschillende samenwerkingsverbanden in relatie tot de zorg die door CMS Gelre reeds wordt geleverd of (mogelijk) geleverd gaat worden. Met het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk is een overeenkomst gesloten voor het leveren van oogheelkundige zorg in Winterswijk. De vakgroep kaakchirurgie levert zorg in de tandartsenpraktijk “Centrum Mondzorg Epe”. Daartoe is tussen CMS Gelre, de vakgroep kaakchirurgie en Centrum Mondzorg Epe een overeenkomst gesloten.